WINNERS & PARTICIPANTS

1)   Akshata More       Rs 7837.70/-

2)   Naziya Shaikh      Rs 5143.50/-

3)   Anita Venkatesh   Rs 4793.00/-

4)   Bina Parekh          Rs 3765.30/-

5)   Aziza Kasu            Rs 2971.30/-